МОДЕЛ 1x85H 2x85H 2x85HF 2x85HPro 2x85HFPro
Влечна сила внатрешен дијаметар /

надворешен дијаметар (kN)

85 / 56 85 / 56 85 / 56 85 / 56 85 / 56
Просечна брзина на сајла (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Должина на сајла / дијаметар – максимално (m/Ømm) 90/Ø12 90/Ø12 90/Ø12 90/Ø12 90/Ø12
80/Ø13 80/Ø13 80/Ø13 80/Ø13 80/Ø13
Потребна моќност (КС) 80 80 80 80 80