МОДЕЛ Сетвоспремач 1.9м со 15 Ѕ-опруги со 2 ежа Сетвоспремач 1.9м со 18 Ѕ-опруги со 2 ежа Сетвоспремач 2.2м со 22 Ѕ-опруги со 2 ежа
Работна зафатнина (cm) 190 190 220
Работна длабочина (cm) 10 10 10
Потребна моќност (КС) 35 – 45 40 – 50 50 – 60