МОДЕЛ Растурач на сено ФПМ RAS 400/4 Растурач на сено ФПМ RAS 600/6
Работна зафатнина (cm) 400 600
Број на работни органи 4 / 6 6 / 6
Потребна моќност (КС) 30 55