МОДЕЛ Трокрилна клинеста брана појачана Четирикрилна клинеста брана појачана
Работна зафатнина (cm) 285 375
Работна длабочина (cm) 10 10
Маса (kg) 270 335
Потребна моќност (КС) 30 – 45 45 – 60