МОДЕЛ Влечена Дискова брана V-тип со 24 дискови Влечена Дискова брана V-тип со 28 дискови Влечена Дискова брана V-тип со 32 дискови
Работна зафатнина (cm) 240 280 320
Работна длабочина (cm) 20 20 20
Потребна моќност (КС) со дискови Ø560 70 80 100