МОДЕЛ Сетвоспремач 1.8м со 15 Ѕ-опруги со 1 ротор Сетвоспремач 1.8м со 18 Ѕ-опруги со 1 ротор Сетвоспремач 2.2м со 22 Ѕ-опруги со 1 ротор
Работна зафатнина (cm) 180 180 220
Работна длабочина (cm) 10 10 10
Потребна моќност (КС) 30 – 40 40 – 50 50 – 60