Плугови

Дискови брани

Сетвоспремачи

Фрези

Култиватори

Клинести брани

Рамњачи

Косачки

Сенообртачи и сенособирачи

Силажери и сенажери

Мулчери

Ѓубрерастурачи и депозитори

Прскалки и атомизери

Редосеалки и садачки

Садачка и вадачка за компир

Приколки

Утоварачи

Балирачки

Сврдли

Генератори

Пумпи за наводнување