МОДЕЛ Култиватор К-7 со брана
Работна зафатнина (cm) 180
Работна длабочина (cm) 20
Потребна моќност (КС) 30 – 45